Tariefregeling 2016

Vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van het Regionaal Archief Rivierenland bij besluit van 12 maart 2016.

Algemeen
De vermelde bedragen zijn inclusief BTW en exclusief eventueel werkelijk gemaakte verzendkosten (verpakking en porto).

Ten aanzien van digitale reproducties is de directeur/streekarchivaris bevoegd om te bepalen dat van bepaalde stukken vanwege het treden in rechten van derden (auteursrecht, portretrecht, privacyregelgeving etc.) of de materiële staat geen reproducties gemaakt mogen worden.

In alle gevallen is de directeur van het Regionaal Archief Rivierenland bevoegd om af te wijken van de gehanteerde tarieven.

Open Data
Scans van openbare archivalia op de website die rechtenvrij zijn, worden gratis aangeboden onder CC-BY-SA (de verplichting dat de naam van de bron (het RAR) moet worden vermeld, en dat derden ook gelijk, d.w.z. gratis, delen).

Metadatasets van data op de website die rechtenvrij zijn, worden gratis aangeboden. De sets worden beschikbaar gesteld via de website van het Regionaal Archief Rivierenland en aangemeld op http://www.data.overheid.nl/

Reproducties
Papieren kopieën kunt u uitsluitend op de studiezaal van het Regionaal Archief Rivierenland laten maken. Buiten de studiezaal worden uitsluitend digitale bestanden toegestuurd.

Per kopie tot A3: € 0,50

Het vervaardigen van digitale reproducties op 300 dpi bij afdrukformaat A4:

  • Instelkosten per opdracht: € 10,00
  • Vervolgens kosten per scan: € 0,50

Maatwerk*: € 19,00 per kwartier

*Maatwerk: niet in bovenstaande tarieven opgenomen afdruk- of bestandsformaten, reproductie van details uit een analoog of digitaal bestand.

Onderzoek en inlichtingen
Het geven van mondelinge aanwijzingen over de structuur van het archief en de organisatie van het archiefvormende orgaan: gratis.

Het mondeling verwijzen naar archieven en collecties waarin onderzoek kan worden verricht voor het beantwoorden van een bepaalde vraag en het verwijzen naar andere instellingen of personen: gratis.

Het verrichten van onderzoek dat op grond van wettelijk voorschrift kosteloos moet worden verricht : gratis.

Het op schriftelijk verzoek (per brief, e-mail, digitale contactformulieren ) verrichten van onderzoek in de archieven en collecties van het RAR en het schriftelijk verstrekken van de bevindingen (ongeacht het resultaat): € 76 per uur, € 19 per kwartier.

Afschriften en uittreksels
Een gewaarmerkt afschrift of uittreksel van een akte van de burgerlijke stand of een set bijlagen en voor gewaarmerkte afschriften of uittreksels uit andere archiefbescheiden, per akte, archiefstuk of set bijlagen: de tarieven conform het Legesbesluit akten burgerlijke stand van de Rijksoverheid.

Dit tarief geldt ook wanneer kan worden volstaan met een gewaarmerkte kopie.

Uitlening
Het lichten en verzendklaar maken van archiefstukken, per halfuur of deel daarvan: € 38,00 (exclusief verzendkosten).

Adviezen
Het verstrekken van adviezen over restauratie of conservering van documenten aan niet-aangesloten instellingen en particulieren (voor zover dit niet plaatsvindt in het kader van acquisitie): € 76,00 per uur.

Ondersteuning
Het op verzoek van derden - niet op initiatief van het Regionaal Archief Rivierenland - meewerken aan de samenstelling van tentoonstellingen, cursussen, inleidingen, studiedagen of rondleidingen: € 76,00 per uur.

Transferkosten betalingen vanuit het buitenland
Voor de kosten van het overmaken van bedragen vanuit het buitenland en/of het omwisselen van buitenlandse valuta wordt de geldende kostprijs in rekening gebracht.