Alle bestanden

Uw zoekacties: Katholiek doop- en huwelijksregister 1712-1838. kopie; dopen...
x3122 Archief van het gemeentebestuur van Rossum, 1955 - 1970
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

3122 Archief van het gemeentebestuur van Rossum, 1955 - 1970
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
1. Gemeente rossum
2. Archief
3. Inventarisatie
4. Overbrenging en openbaarheid
3122 Archief van het gemeentebestuur van Rossum, 1955 - 1970
Inleiding
4.
Overbrenging en openbaarheid
Overheidsarchieven ouder dan vijftig jaar zijn in de regel openbaar en voor iedereen kosteloos te raadplegen. Na overbrenging van een archief naar een archiefbewaarplaats wordt een archief echter altijd openbaar, ook de stukken die jonger zijn dan vijftig jaar, tenzij er bij de overbrenging beperkende bepalingen zijn gesteld. 32) Een dergelijke beperking is voor wat dit archief betreft gesteld ten aanzien van persoonsdossiers van de burgemeesters en de personeelsdossiers. 33) Ten aanzien van deze stukken heeft het college van burgemeester en wethouders, om redenen van bescherming van de privacy van nog levende personen, besloten om de openbaarheid te beperken. De dossiers zijn pas volledig openbaar 100 jaar na het geboortejaar van degene waarover een dossier handelt. Eerdere raadpleging is slechts mogelijk na toestemming van de streekarchivaris.
Het geïnventariseerde archiefblok zal naar het streekarchivariaat in Zaltbommel worden overgebracht nadat, naar verwachting eind 1993, de centrale nieuwbouw van het streekarchief gerealiseerd is. [Inmiddels is het archiefblok in april 1994 overgebracht]. Vooraf zullen dan wel de in het archief aanwezige schimmels moeten worden gedood door vergassing of bestraling.
De in deze inventarisatie beschreven kadastrale registers worden nog regelmatig gebruikt door de administratie. 34) Overbrenging van deze bescheiden naar het streekarchief is worden opgeschort totdat de wettelijke termijn van 50 jaar volledig is verstreken. [Inmiddels zijn deze registers in 1999 overgebracht en aan het archief toegevoegd]. Voor wat betreft de registers van de Burgerlijke Stand en het bevolkingsregister is de overbrenging opgeschort totdat overbrenging wettelijk verplicht is (na 100 jaar voor de geboortenakten en het bevolkingsregister, na 75 jaar voor de huwelijks- of echtscheidingsakten en na 50 jaar voor de overlijdensakten). [Inmiddels zijn de persoonskaarten en archiefkaarten van het bevolkingsregister overgebracht naar het streekarchief, maar daar niet zonder toestemming openbaar].
J.C. Smalheer
-
AANVULLING:
Bovenstaande inleiding en de eigenlijke inventaris zijn in 1993 gemaakt. In 2005 is deze inventaris gereed gemaakt om die beschikbaar te kunnen stellen via internet. Toen zijn een aantal beschrijvingen aangepast aan de gewijzigde omstandigheden. De inleiding werd grotendeels intact gelaten, met dien verstande dat hier en daar de huidige situatie tussen vierkante teksthaken is vermeld. Aangezien het Streekarchivariaat Bommelerwaard inmiddels is veranderd in een streekarchief is die naamswijziging, om verwarring te voorkomen, ook in de inleiding doorgevoerd.
De inventarisator, J. Smalheer, heeft de materiële verzorging van het archief niet afgewerkt en de definitieve nummering niet aangebracht. Op papier bestond er in 1993 een keurige inventaris waarmee de inventarisator zijn diploma VVA behaalde (zie boven). In het depot stonden de stukken echter nog op de oude, voorlopige inventarisnummers en de materiële verzorging was niet in orde. Dat werk hebben de medewerkers van het streekarchief gedaan toen het archief op 18 en 19 april 1994 werd overgebracht naar het streekarchief. Helaas bleken toen een aantal stukken uit de inventaris niet meer te vinden. In de loop van de jaren daarna werden sommige van die stukken weer teruggevonden, maar enkele bleven vermist. Uiteindelijk is in 2005 besloten om die beschrijvingen uit de inventaris te verwijderen. Het ging toen nog om:
3122/326: Kadastrale verzamelkaart , 1967.
3122/328: Kadastrale kaart , sectie A1, 1969.
3122/515: Bouwvergunning voor de bouw van een onderwijzerswoning op een terrein kadastraal bekend gemeente Hurwenen nummer B322, 1958 (Deze beschrijving is wel opgenomen in de database van bouw- en hinderwetvergunningen met de aantekening dat het dossier vermist is).
3122/1092: Stukken betreffende de aanleg van riolering en wegen en het herstraten van wegen in het uitbreidingsplan Rossum tussen de Burgemeester van Randwijckstraat en de (verlengde) Kruisstraat (de latere Nieuwe Kruisstraat),1968.
J. Buylinckx, streekarchivaris.
Noten
1. Streekarchief Bommelerwaard (SAB), Archief van de gemeente Rossum 1810-1955 (GAR 1810-1955), raadsnotulen 21-5-1948.
2. SAB, GAR 1810-1955, raadsnotulen en stukken betreffende de herindeling.
3. Uiteindelijk wordt dit gebied per 1 januari 1958 bij de gemeente Rossum gevoegd op basis van de Wet tot 'wijziging van de grens tussen de provinciën Gelderland en
Noordbrabant' van 23-7-1957, Stbl. 314. Zie ook inventarisnummer 3122/4.
4. SAB, Archief van de gemeente Hurwenen 1821-1955 (GAHu 1821-1955), ongeïnventariseerd, raadsnotulen en dossier -2.07.1 (herindeling).
5 . SAB, GAHu 1821-1955, stukken betreffende de herindeling.
6. Nummer 3122/29.
7. Voor overzichten van gemeentelijke bestuurders en functionarissen zie de bijlagen bij de inleiding.
8. Nummer 3122/34.
9. Nummer 3122/43.
10. Nummer 3122/44.
11. Nummer 3122/45.
12. Nummer 3122/38.
13. Nummer 3122/1050.
14. Nummers 3122/55, 3122/57 en 3122/69.
15. Nummer 3122/69. De financiële nood had soms wat vreemde consequenties. Zo kon de gemeenteraad na het vertrek van burgemeester Sloots in 1967 diens afscheidsgeschenk, bestaande uit twee herten, niet accepteren omdat geen geld kon worden vrijgemaakt voor de aanleg van een hertenkamp. Pas na particulier initiatief kon een half jaar later een klein hertenkamp worden geopend in het park bij het gemeentehuis (Nummer 3122/89).
16. Zie voor uitgebreide informatie over de gemeentenamen, gemeentewapens, gemeentevlaggen en burgemeesterskettingen: S. Dumont en M. Kleijnen, 'Van wege den koning'. Gemeentewapens en plaatsnamen in de Bommelerwaard, Zaltbommel 1992, p.100-110.
17. Nummer 3122/2.
18. Nummers 3122/404-3122/410.
19. Nummer 3122/1048.
20. Aangezien het struktuurplan ná 1970 tot stand is gekomen, zullen de stukken hierover worden beschreven in het archiefblok 1971-1990.
21. Nummers 3122/6 en 3122/49.
22. Nummer 3122/94.
23. Van de genoemde vernietiging van stukken in 1969 en 1977 werd weliswaar aantekening gehouden in de dossierinventaris, maar er werden geen verklaringen van opgemaakt.
24. De selectie vond plaats op basis van de Lijst van voor vernietiging in aanmerking komende bescheiden uit de archieven van gemeentelijke en intergemeentelijke organen, dagtekenende van na 1850, zoals die werd vastgesteld bij gemeenschappelijke beschikking van de ministers van Welzijn Volksgezondheid en Cultuur d.d. 24-8-1983 en Binnenlandse Zaken d.d. 7-11-1983. Van de vernietiging werden verklaringen opgemaakt met als bijlagen specificaties van de vernietigde stukken of met meer globale verwijzingen naar categorieën van stukken uit bovengenoemde lijst. De verklaringen en bijlagen zijn opgenomen in het archiefblok 1971-1990.
25. Rubriek 2.11.2.
26. Nummer 3122/1049. Er werden 170 woningen overgedragen aan de woningstichting. Een overzicht van de complexen bevindt zich in dit inventarisnummer.
27. Zo is bijvoorbeeld in deze inventarisatie het personeelsdossier van gemeentesecretaris C.H. van Maanen niet opgenomen. Hij werd in 1942 secretaris en ontvanger van de
toenmalige gemeente Hurwenen en was van 1955 tot en met 1979 secretaris en ontvanger van Rossum. Om dezelfde reden is het persoonsdossier van P.H. Pols, burgemeester van 1968 tot 1980, niet in deze inventaris opgenomen.
28. Dat is gedaan met behulp van zogenaamde 'blanco-nummers' of met verwijzingen in notabene's. Zie bijvoorbeeld de persoonskaarten in rubriek 2.4 en de woningkaarten in rubriek 2.7.1.
29. Bijvoorbeeld inventarisnummers 3122/336-3122/341.
30. Bijvoorbeeld inventarisnummer 3122/87.
31. J. Fox, Fouten bij het inventariseren van archieven, bittere ervaringen door een examinator opgedaan, in: Nederlands Archievenblad, 77(1973)327-337. J.J.A. Buylinckx, P.J. Margry en A. van der Ploeg, Theorieboek VVA, Haarlem 1992, p.95-98.
32. Archiefwet 1962, artikel 7 lid 1.
33. Nummers 3122/43-3122/45, 3122/77-3122/85, 3122/1146-3122/1148, 3122/1155, 3122/1165-3122/1173 en 3122/1183-3122/1186.
34. Nummers 3122/317-3122/325.
Literatuur
E.P. de Booy (e.a. red.), Lexicon van Nederlandse Archieftermen, 2e druk, 's-Gravenhage 1991.
Beekhuis, Max en Bob de Graaff (red.), BVD-dossiers vernietigd? Het selectiebeleid t.a.v. persoonsdossiers berustend bij de overheid, 's-Gravenhage 1991.
Brokken, H.M., J.O. van de Vegte en A.J.M. den Teuling, Inventariseren van archieven, 's-Gravenhage 1984 (syllabus V.V.A.-opleiding).
Buylinckx, J.J.A., P.J. Margry en A. van der Ploeg, Theorieboek VVA, Haarlem 1992, p.95-98.
Buylinckx, J.J.A., Inventaris van het archief van de gemeente Nederhemert 1811-1955, Zaltbommel 1990 (Bommelerwaardse Bronnen, deel 10).
Dumont, S. en M. Kleijnen, 'Van wege den koning'. Gemeentewapens en plaatsnamen in de Bommelerwaard, Zaltbommel 1992, p.100-110.
Fox, J., Fouten bij het inventariseren van archieven, bittere ervaringen door een examinator opgedaan, in: Nederlands Archievenblad, 77(1973)327-337.
Meerendonk, H.J. van, Handleiding voor selektie en vernietiging van archiefbescheiden, 's- Gravenhage 1985.
Nienes, A.P. van, Algemeen beheer van semi-statische archieven, 's-Gravenhage 1982 (syllabus V.V.A.-opleiding).
Otten, F.J.M. en R.L. Koops, Archiefinventarisatie. Het beschrijven van archiefbestandelen, 's-Gravenhage 1984 (syllabus V.V.A.-opleiding).
Bijlagen Inleiding
Door het plaatsen van het jaartal 1970 tussen vierkante teksthaken wordt aangegeven dat iemand ook na dat jaar in funktie bleef.
1. BURGEMEESTERS 1955-1970
A.F. van Goelst Meijer 1955 - 1957 1)
H. Sloots 1957 - l967
H. Wolters 1967 - 1968
P.H. Pols 1968 - [1970]
2. WETHOUDERS 1955-1970
H.W. van Heel 1955 - [1970] 2)
G.G.B. Donkersloot 1955 - 1962
C. Hakkert 1962 - 1965
A. van Zuidam 1965 - 1970
J.C. de Zwart 1970 - [1970]
3. RAADSLEDEN 1955-1970
H.L. van der Kaaij 1955 - 1958 3)
C. Beenen jr. 1955 - 1962 4)
G.G.B. Donkersloot 1955 - 1962
J. Huibertse 1955 - 1966 5)
A.J.G. van den Dungen 1955 - [1970] 6)
H.W. van Heel 1955 - [1970] 7)
H. Wijgerse 1956 - 1958
A. van Zuidam 1958 - 1962, 1965 - 1970
G.H. van der Zalm 1958 - 1970
C. Hakkert 1962 - 1965
J.C. de Zwart 1962 - [1970]
W. van der Zalm 1962 - [1970]
J. Verhoeven 1966 - [1970]
E.W. Cretier 1970 - [1970]
A. Verbeek 1970 - [1970]
4. SECRETARIS EN ONTVANGER 1955-1970
C.H. van Maanen 1955 - [1970] 8)
5. AANTAL INWONERS 1954-1970
Voor zover mogelijk is het aantal inwoners per 31 december vermeld, met uitzondering van 1955 waar het aantal is vermeld per 1 juli 1955 direct na de samenvoeging van Rossum en Hurwenen. De gegevens zijn ontleend aan de stukken over de bevolkingsstatistiek en de jaarrekeningen.
1954. 1561
1955. 2209
1956. 2224
1957. 2254
1958. 2284
1959. 2281
1960. 2301
1961. 2326
1962. 2322
1963. 2353
1964. 2390
1965. 2407
1966. 2403
1967. 2443
1968. 2521
1969. 2597
1970. 2612
-
NOTEN BIJ DE BIJLAGEN
1. Van Goelst Meijer was reeds burgemeester van de oude gemeente Rossum vanaf 1932. Daarnaast was hij van 1 oktober 1947 tot 16 januari 1949 waarnemend burgemeester en vanaf 16 januari 1949 tot 1 juli 1955 burgemeester van de gemeente Hurwenen.
2. Ook wethouder van de gemeente Hurwenen vanaf 1953.
3. Ook raadslid van de oude gemeente Rossum vanaf 1949.
4. Ook raadslid van de gemeente Hurwenen vanaf 1949 en wethouder vanaf 1953 tot aan de opheffing per 1 juli 1955.
5. Ook raadslid van de oude gemeente Rossum van 1931-1943 en 1949-1955.
6. Ook raadslid van de gemeente Hurwenen van 1940-1949 en vanaf 1953 tot aan de opheffing op 1 juli 1955.
7. Ook raadslid van de gemeente Hurwenen vanaf 1946 tot aan de opheffing op 1 juli 1955.
8. C.H. van Maanen was vanaf 1942 tot aan de herindeling per 1 juli 1955 gemeentesecretaris en gemeente-ontvanger van Hurwenen. Hij werd dat ook van de nieuwe gemeente Rossum en bleef dat tot 1979.
Inventaris
Kenmerken
Datering:
1955 - 1970
Plaats:
Rossum
Taal:
Nederlands
Dekking in tijd:
1955 - 1970
Verversingsgraad:
onregelmatig
Omvang in meters:
14,12
Gemeente:
Maasdriel
Locatie:
Rossum
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS