Archieven

 

Uw zoekacties: Archieven van het Ambtsbestuur van Bommel en de Bommelerwaar...

3052 Archieven van het Ambtsbestuur van Bommel en de Bommelerwaard en van de dijkstoelen in de Bommelerwaard, 1580 - 1837 (1842)

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
1. Geschiedenis
2. Archief en inventarisatie
Noten
1. Voor een meer recente studie over de ambtmannen zie: J. Kuys, De ambtman in het Kwartier van Nijmegen (ca.1250 - 1543), Nijmegen 1987.
2. Zie de Dijkbrief van Graaf Reynold van 8 december 1327. (Geld. Placaatboek II, App.I, 71).
3. Voorzover bekend hebben slechts twee ambtslieden zelf het dijkgraafschap uitgeoefend, nl. Johan de Cock van Delwijnen, heer tot Wadenoyen (1703 - 1724) en Jan Walraven de Cock van Haaften (1766 - 1782).
4. Voor een overzicht van de ambtmannen vóór 1538 zie: J. Kuys, De ambtman, p.348 - 358.
5. Zie Geld. PLacaatboek II, App.I, 99.
6. Later zijn deze archieven weer overgedragen aan het Polderdistrict Bommelewaard. Momenteel worden ze beheerd door het Streekarchief Bommelerwaard te Zaltbommel.
7. Hertogelijk Archief voorlopig inv.nr. 32, vgl. Van Spaen, III, p.345. Een dijkgraaf bestond er reeds in 1276.
8. Zie Geld. Placaatboek II, App.I, 107 e.v.
9. De wijzigingen van 1716 en 1763 waren zeer belangrijk; de eerste bevatte voorschriften betreffende het cieren van zinkpakkingen, de aanleg van kribben; de tweede, welke betrekking had op de Waaldijken, hield bepalingen in betreffende het opmaken van dijken, het halen van grof zand en bikkels en aardhalingen uit de binnenlanden. De wijziging van 1713 betrof uitsluitend de Tielerwaard; bij besluit van 24 april 1723 werd deze wijziging ook op de Bommelerwaard van toepassing verklaard.
10. Zie het besluit van Gedeputeerde Staten van 2 oktober 1834 (Provinciaal Blad, nummer 76).
11. Dit is aan de eigenaars van een bepaald stuk grond, waarop de onderhoudslast van een bepaald dijkvak rustte.
12. Heerewaarden en Brakel bleven buiten dit contract; de dijksplichtigen in die dorpen betaalden op eigen kosten het gewoon en buitengewoon onderhoud van hun dijkvak.
13. Boezemrecht: recht van dijk- of waterschapsbesturen om, indien enig dijkvak verlaten werd bevonden, bij ongenoegzaamheid van de bezittingen van de dijkplichtigen van het onderhoud, de oude boezem of oorsprong van dat deel op te zoeken, m.a.w. alle goederen van de laatstvorige eigenaar van het land, dat met die dijk bezwaard was 'in den dijk te brengen', d.i. ze voor het onderhoud aan te wijzen. Waren ook deze niet voldoende dan mocht worden 'voort geboezemd' op de boezem van de voorafgaande eigenaar van dat land en wat daaruit gesproten was, enz. Zie: A.A. Beekman, Het dijk- en waterschapsrecht van Nederland vóór 1795, Ie dl. p.206.
14. Zie inventaris Archief Polderdistrict 1838-1941, archiefblok 3063, inventarisnummer 3063/276.
15. R.H.C. van Maanen, Inventaris van het archief van het Ambt Tielerwaard, 1534-1825 (1850), Geldermalsen 2000.
Literatuur
Beekman, A.A., De strijd om het bestaan. Geschiedenis en tegenwoordige staat van de lage gronden in Nederland, Zutphen 1887.
Beekman, A.A., Dijk en waterschapsrecht in Nederland, Den Haag 1905 - 1907, 2 dln.
Bondam, A.C., Verslag van het Rijksarchief te Arnhem over 1915, in: Verslagen omtrent 's Rijks oude archieven, 1915.
Kuys, J., De ambtman in het Kwartier van Nijmegen (ca.1250 - 1543), Nijmegen 1987.
Maanen, R.H.C. van, Inventaris van het archief van het Ambt Tielerwaard 1524-1825 (1850), Geldermalsen 2000.
Martens van Sevenhoven, A.H., Inventaris van het archief der Geldersche Rekenkamer, 1559 - 1795 en van de Commissarissen belast met het beheer van de Geldersche Domeinen, 1543 - 1559, Den Haag 1925 - 1926, 2 dln.
Ven, A.J. van de, Inventaris van het Oud-archief van de gemeente Zaltbommel, Zaltbommel 1935.
Bijlagen Inleiding
BIJLAGE 1: LIJST VAN IN 1995, 1999 en 2013 AAN HET STREEKARCHIVARIAAT WEST BETUWE OVERGEDRAGEN STUKKEN
NB. De stukken zijn daar opgenomen in het archief van het Ambt Tielerwaard. Dat archief berust inmiddels ook bij het Regionaal Archief Rivierenland (RAR) te Tiel.
3052/5. Uittreksels uit de resolutieboeken van het ambtsbestuur van de Tielerwaard, 1681, 1687, 1694-1695, 1698, 1784, 1 omslag.
3052/210. Memories van 'onverhefte leenen' in enkele dorpen van de Tielerwaard, 1746-1747, 1 omslag.
3052/211. Memories van 'onverhefte leenen' onder Beest en Renoy, 1e helft 18e eeuw, 1 omslag.
3052/222. Lijsten van taxatie van de gemene middelen in de Tielerwaard, 1729, 1737, 1739-1740, 1742, 1745, 1759, 1762-1763, 1 omslag.
3052/223. Lijst van de generale middelen in de Tielerwaard, 1767, 1 omslag.
3052/224. 'Calculatie' van de middelen in de Tielerwaard, 1760, 1762, 1 omslag.
3052/231. 'Uitzetting' van 4 stuivers per morgen over de dorpen in de Tielerwaard aan de Waalkant, bij Landschapsresolutie van 18 nov 1766', 1772; afschrift, 1 stuk.
3052/236. Staat van restanten van het familiegeld in de Tielerwaard, 1701, 1 omslag.
3052/237. Rekeninge door Egb. Blomhert over de ontvangsten en uitgaven wegens het familiegeld in de Tielerwaard, 1709-1710, 1714-1717, 1 omslag.
3052/241a. Lijsten betreffende de invordering van de contributie van Haaften, Geldermalsen en Zennewijnen voor de Bataafse gewapende burgermacht, 1797-1798, 1 omslag.
3052/246. Zettingen' van de ambtslasten in de Tielerwaard, 1661, 1675 - 1676, 1681, 1 omslag
3052/247 Bijlagen van de zettingen van de ambtslasten in de Tielerwaard, 1640, 1642, 1644, 1646 - 1652, 1656, 1659, 1661, 1667 - 1670, 1677, 1682, 1693, 1697, 1699, 1701, 1707, 1 omslag
3052/248. Bijlagen van de rekeningen van de ambtslasten in de Tielerwaard, 1742, 1768, 1797, 1 omslag.
3052/249. Rekening door J.P. de Virieu, ambtsrentmeester, aan de leden van het Ambt Tielerwaard wegens ontvangst van de landerijen te Opijnen en uitgaaf aan de kribdammen aldaar, 1791-1792, 1 omslag.
3052/252 - 3052/253. Rekeningen door de ambtman, aan de Ridderschap van het Ambt Tielerwaard wegens de rente van de opbrengst van de verkochte vicariegoederen, belegd in obligaties van het Kwartier, 1724-1752, 2 omslagen.
3052/252.1724 - 1740 door Walraven van Haaften, afgehoord 1741.
3052/253. 1741 - 1752 door Barthold van Haaften, afgehoord 1753.
3052/254. Rekening door Mathias Spillenaar, rentmeester van het Adellijk Stift van Zennewijnen, van goederen het Stift competerende, 1786, 1 kartern.
3052/273. Ordonnantie op de jacht vastgesteld door ambtman en jonkeren van de Tielerwaard, met ontwerp, 1679, 1 omslag.
3052/274a. Ordonnantie betreffende de jacht in het Ambt van de Tielerwaard, gerenoveerd door ambtman en jonkeren, 1685, 1 stuk.
3052/277. Stukken betreffende een geschil voorgelegd aan de Staten des Vorstendoms Gelre en het Graafschap Zutphen tussen mr. Th.L. Doesburg, eigenaar van de Heerlijkheid Varik, en de schout, buurmeesters en gerichtsnaburen van Varik, wegens de Heemse Kade, 1676, 1 omslag.
BIJLAGE 2: CONCORDANSEN
Concordans tussen de oude en nieuwe nummers in deze inventaris. In de eerste kolom de oude nummers en in de tweede kolom de nieuwe nummers.
3052/1a -> 3052/599
3052/1b -> 3052/600
3052/1c -> 3052/601
3052/2a -> 3052/602
3052/2b -> 3052/603
3052/3a -> 3052/604
3052/3b -> 3052/605
3052/3c -> 3052/606
3052/6a -> 3052/881 en 3052/900 t/m 3052/903
3052/6b -> 3052/904 t/m 3052/908
3052/6c -> 3052/908 t/m 3052/910
3052/6d -> 3052/911 t/m 3052/913
3052/6e -> 3052/611
3052/7a -> 3052/612
3052/7b -> 3052/613
3052/7c -> 3052/614
3052/8a -> 3052/615
3052/8b -> 3052/616
3052/13a -> 3052/693
3052/14 -> 3052/705 t/m 3052/713
3052/206a -> 3052/617
3052/213 -> 3052/987 t/m 3052/991
3052/214 -> 3052/991 t/m 3052/995
3052/228 -> 3052/860 t/m 3052/867
3052/233a -> 3052/689
3052/235 -> 3052/849 t/m 3052/859
3052/239a -> 3052/690
3052/239b -> 3052/691
3052/239c -> 3052/692
3052/250 -> 3052/996 t/m 3052/999
3052/259a -> 3052/618
3052/259b -> 3052/619
3052/259c -> 3052/620
3052/272a -> 3052/621
3052/272b -> 3052/622
3052/272c -> 3052/623
3052/272d -> 3052/624
3052/272e -> 3052/625
3052/272f -> 3052/626
3052/272g -> 3052/627
3052/272h -> 3052/628
3052/272j -> 3052/629
3052/272k -> 3052/630
3052/272l -> 3052/631
3052/272m -> 3052/632
3052/272n -> 3052/633
3052/272o -> 3052/634
3052/272p -> 3052/635
3052/273a -> 3052/273
3052/274b, c -> 3052/638
3052/274d -> 3052/639
3052/277a -> 3052/640
3052/281 (eerder 3052/Cox XXV) -> 3060/19
3052/290 -> 3052/868 t/m 3052/874 (1812)
3052/291 -> 3052/874 (1813) t/m 3052/878
3052/346a -> 3052/641
3052/346b -> 3052/642
3052/346c ->3052/643
3052/360a -> 3052/644
3052/360b -> 3052/645
3052/360c -> 3052/646
3052/360d -> 3052/647
3052/360e -> 3052/648
3052/362 -> 3052/688 en 3052/694 t/m 3052/700
3052/364a -> 3052/649
3052/364b -> 3052/650
3052/365a -> 3052/651
3052/365b -> 3052/652
3052/367a -> 3052/653
3052/367b -> 3052/654
3052/367c -> 3052/655
3052/425a -> 3052/656
3052/530a -> 3052/657
3052/439a -> 3052/658
3052/439b -> 3052/659
3052/439c -> 3052/660
3052/439d -> 3052/661
3052/439e -> 3052/662
3052/439f -> 3052/663
3052/440a -> 3052/664
3052/440b -> 3052/665
3052/440c -> 3052/666
3052/441a -> 3052/667
3052/441b -> 3052/668
3052/453 -> 3052/914 t/m 3052/928
3052/454 -> 3052/929 t/m 3052/947
3052/455 -> 3052/948 t/m 3052/956
3052/456 -> 3052/957 t/m 3052/961
3052/457 -> 3052/962 t/m 3052/986
3052/501 -> 3060/21
3052/504 -> Dit inv.nr. was niet meer aanwezig toen het archief onder het beheer kwam van het Streekarchief Bommelerwaard, het zou (wanneer precies is niet bekend) overgebracht zijn naar Bataafs-Franse archieven in Gelderland in wat nu is het Gelders Archief te Arnhem.
Concordans tussen dit archiefblok en de Collectie Cox (thans archiefblok 3060), met uitzondering van een aantal stukken die eerder al aan andere archieven waren toegevoegd):
3052/I -> 3020/1152 (Onder blanco-nummer ook opgenomen in de inventaris archiefblok 3060)
3052/II -> 3020/1153 (Onder blanco-nummer ook opgenomen in de inventaris archiefblok 3060)
3052/III -> 3060/1
3052/IV -> 3060/2
3052/V -> 3060/3
3052/VI a -> 3060/4
3052/VIb -> 3060/5
3052/VII -> 3060/6
3052/VIIIa -> 3060/7
3052/VIIIb -> 3060/8
3052/IX -> 3060/11
3052/X -> 3060/10
3052/XIa -> 3185/99 (Dingsignaten van Zaltbommel 1584-1590)
3052/XIb -> 3185/100 (Dingsignaten van Zaltbommel 1621-1624)
3052/XII -> 3060/9
3052/XIII -> 3060/12
3052/XIV -> 3060/13
3052/XV -> 3052/600 (Resolutieboek Ambtsbestuur Bommeler- en Tielerwaard 1650-1676)
3052/XVI -> 3052/283 -3052/289 (Dijksignaten Hoge Dijkstoel Bommelerwaard 1725-1836)
3052/XVII -> 3052/451 - 3052/452 (Notulenboek gezamenlijke corpora van de Meidijk 1796-1837)
3052/XVIII -> 3052/427 -3052/430 (Dijksignaten Dijkstoel Rossum 1636-1838)
3052/XIX -> 3052/414 - 3052/423 (Dijksignaten Dijkstoel Nederhemert 1603-1837)
3052/XX -> 3052/435 -3052/436 (Dijkboeken Dijkstoel Rossum 1828, 1835)
3052/XXI -> 3052/140 - 3052/141 (Landdagsrecessen 1795-1797)
3052/XXII -> 3052/194 - 3052/195 (Kwartiersrecessen 1795-1797)
3052/XXIII -> 3060/20
3052/XXIV -> 3060/14
3052/XXV (later 3052/281) -> 3060/19
3052/XXVI -> 3060/15
3052/XXVII -> 3060/16
3052/XXVIII -> 3060/17
3052/XXIX -> 3060/18
3052/501 -> 3060/21
Concordans tussen de oude nummers van het Archief van de Dijkstoel Brakel (oud archiefblok 3061) en de nummers die de stukken in dit archiefblok 3052 kregen.
3061/1 -> 3052/715
3061/2 -> 3052/716
3061/3 -> 3052/717
3061/4 -> 3052/718
3061/5 -> 3052/719
3061/6 -> 3052/720
3061/7 -> 3052/721
3061/8 -> 3052/722
3061/9 -> 3052/723
3061/11 -> 3052/725
3061/12 -> 3052/726
3061/13 -> 3052/727
3061/14 -> 3052/728
3061/15 -> 3052/729
3061/16 -> 3052/730
3061/17 -> 3052/731
3061/18 -> 3052/732
3061/19 -> 3052/733
3061/20 -> 3052/734
3061/21 -> 3052/735
3061/22 -> 3052/736
3061/23 -> 3052/737
3061/24 -> 3052/738
3061/25 -> 3052/739
3061/26 -> 3052/740
3061/27 -> 3052/741
3061/28 -> 3052/742
3061/29 -> 3052/743
3061/30 -> 3052/744
3061/31 -> 3052/745
3061/32 -> 3052/746
3061/33 -> 3052/747
3061/34 -> 3052/748
3061/35 -> 3052/749
3061/36 -> 3052/750
Concordans tussen de oude nummers van het Archief van de Dijkstoel Poederoijen (oud archiefblok 3062) en de nummers die de stukken in dit archiefblok 3052 kregen.
3062/1 -> 3052/751
3062/2 -> 3052/752
3062/3 -> 3052/753
3062/4 -> 3052/754

Kenmerken

Datering:
1580 - 1837 (1842)
Taal:
Nederlands
Dekking in tijd:
1580 - 1837 (1842)
Verversingsgraad:
onregelmatig
Omvang in meters:
21
Gemeente:
Regionaal
Gevonden archiefstukken
Uw zoekterm komt voor in de titel en/of de kenmerken van deze archieftoegang.