Beeldcollectie

De mens is steeds meer visueel ingesteld en de moderne cultuur wordt steeds meer een beeldcultuur. Met archieven en boeken kunnen we ons een beeld van het verleden vormen maar historische beelden laten het direct zien. Soms is dat beeld realistisch, soms vertekend of zelfs pure fantasie. Het Regionaal archief Rivierenland beheert duizenden afbeeldingen en een beperkter aantal audiovisuele documenten.

Foto’s
De foto is sinds de opkomst in de 19e eeuw de meest voorkomende afbeeldingsoort. De collecties van het Regionaal Archief Rivierenland bestaan uit meer dan een miljoen foto’s. Het gaat om lucht-, straat-, portret- en groepsfoto’s en om foto’s van gebouwen, gebeurtenissen en evenementen. Een deel van de foto's is digitaal ontsloten en op deze website te bekijken, een ander deel is vanwege wet- en regelgeving alleen digitaal ter inzage op onze studiezaal.

Prentbriefkaarten
De collecties van het RAR hebben betrekking op de woonkernen in het werkgebied vanaf circa 1900. Onze prentbriefkaartcollecties zijn vanwege wet- en regelgeving alleen digitaal ter inzage op de studiezaal.

Kaarten en plattegronden
De kaarten en plattegronden brengen de topografie van de regio en de woonkernen in beeld. Hun ontwikkeling kan tot aan vandaag de dag worden gevolgd. U moet hiervoor wel verschillende collecties raadplegen. De oudste stadskaarten dateren uit de 16e eeuw. Uitbreidings- en bestemmingsplannen treft u over het algemeen aan in de archieven van de gemeentebesturen. De regionale kaarten hebben vooral betrekking op het oude Kwartier van Nijmegen, de graafschappen in het werkgebied, de Betuwe en het rivierengebied.

Affiches
Het affiche of aanplakbiljet was een belangrijke aankondiger van gebeurtenissen en activiteiten waarop men bijzondere aandacht wil vestigen. U kunt onder andere denken aan theater- en muziekvoorstellingen, exposities, acties en open dagen. Het Regionaal Archief Rivierenland heeft enkele omvangrijke affichecollecties die momenteel gedigitaliseerd worden, met name betreffende de plaatsen Tiel, Culemborg en Buren. De collectie zal te zijnertijd op de studiezaal digitaal ter beschikking komen. Enkele affiches zijn in het verleden opgenomen in de atlascollecties en als zodanig nu al soms digitaal beschikbaar.

Prenten en tekeningen
Het begrip prent is een verzamelnaam voor verschillende soorten grafische afbeeldingen, zoals de ets en de steendruk. Voor de periode van vóór de fotografie is de onderzoeker voor een groot deel van prenten en ook tekeningen afhankelijk. De meeste prenten in de collectie hebben betrekking op de steden.

Audiovisuele collectie
Moderne media creëren moderne documenten die overigens al snel verouderen. Het Regionaal Archief Rivierenland verzamelt audiovisuele documenten op verschillende dragers zoals geluidsopnamen, video's, films, cd-rom’s en dvd's (toegang 0644). Hun beheer vraagt om bijzondere aandacht, juist omdat de houdbaarheid zo kort is. Er is een begin gemaakt met het digitaliseren van deze collectie. De eerste gedigitaliseerde films zijn online beschikbaar: film- en filmfragmenten.

Zegels
In de beeldbank is ook een collectie digitale opnamen van lak- en opgedrukte zegels die berusten in de archieven van de Bommelerwaard opgenomen. Zegels uit andere archieven zijn soms online beschikbaar als het archiefstuk waaraan de zegels bevestigd zijn is gedigitaliseerd.

Briefhoofden
In de beeldbank is een collectie met briefhoofden van particulieren, bedrijven, instellingen en organisaties uit de Bommelerwaard opgenomen. Voorzover aanwezig zullen aan deze collectie briefhoofden worden toegevoegd uit de overige gemeenten van het werkgebied van het Regionaal Archief Rivierenland.

Collectie Landwehr-Vogels
Een bijzondere collectie die niet over de topografie van de regio gaat, is de collectie Landwehr-Vogels met honderden oude borduurpatronen. Het gaat hier om een van de grootste collecties van Europa. De collectie is eigendom van de gemeente Tiel en wordt geëxploiteerd door de Stichting Vrienden van het Regionaal Archief Rivierenland.